Ανάκληση παραχωρήσεως Βουλευτικών οχημάτων (Μήπως είναι ώρα;)

Δεν είναι από τις απόλυτες ανάγκες η δωρεάν παραχώρηση προς χρήση κρατικού αυτοκινήτου από τους Βουλευτές από την Βουλήν των Ελλήνων. Σήμερα όλοι έχουν περισσότερα από ένα επιβατηγά αυτοκίνητα. Επομένως για ποίον λόγον η Βουλή τους δίδει και πρόσθετον; Υπάγεται η παρίπτωση αυτή στα λεγόμενα προνόμια των Εθνοπατέρων τα οποία είναι πέραν από τον μισθόν τους. Και αυτά είναι πολύ δαπανηρά για τον Έλληνα φορολογούμενον. Δεν είναι ώρα να τα αναπτύξομεν αυτά.  Προκαλούν.

Το φλέγον θέμα σήμερα είναι τα δωράν αυτοκίνητα με όλα τα παρεπόμενά τους, οδηγοί, καύσιμα, ασφάλιστρα, ανταλλακτικά, συνεργεία, τα πάντα. Τίποτα δεν πληρώνουν για τις ανάγκες αυτές. Και για ποίον λόγον το Κράτος να είναι τόσον γενναιόδωρον; Είναι μία πρόσθετη πλεονασματική μονάδα στους Βουλευτές. Έχουν όλοι οχήματα. Αν κάποιος δεν έχει αυτός να λάβει. Και μόνον αυτός.

Σήμερα δε που τα καύσιμα αυξάνονται και έχουν  φτάσει σε υψηλά επίπεδα θα υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση του Δημοσίου Ταμείου από τα καύσιμα των αυτοκινήτων στους Βουλευτές. Θα χρησιμοποιούνται ευρέως  και από την οικογένειαν! Απόλυτη ανάγκη να αναιρεθεί αυτή η προσφορά και να κινούνται με τα δικά τους. Το αυτό να συμβεί και σε δεκάδες Προέδρους Οργανισμών ή άλλους τιτλούχους.

Η παρούσα Κυβέρνηση δεν φαίνεται να έχει ανεπτυγμένον το αισθητήριον της κρατικής οικονομίας. Αυτό φαίνεται από τις αναρίθμητες κινήσεις Πρωθυπουργού και Υπουργών με κρατικά αεροπλάνα ή ελικόπτερα!  Τον Πρωθυπουργόν δυσκόλως τον ευρίσκει κάποιος στο Γραφείον του, ενώ έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετον. Να μη φεύγει από αυτό ούτε στιγμήν.  Με τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα δίδει το παρόν ανά πάσαν στιγμήν σ’ ολόκληρον  τον πλανήτην θεώμενος και ομιλών! Γιατί να σπαταλούμεν τα καύσιμα;;;

Αναφορικώς με το μη αναγκαίον της παραχωρήσεως δωρεάν αυτοκινήτων στους Βουλευτές το θίγομεν από πολλές δεκαετίες αλλά κανείς δεν ετόλμησε να προβεί στην υλοποίησή του. Το έχομεν θίξει και στο βιβλίον μας «Η Ελληνική Οικονομία» το 2010 με τον υπότιτλον «Προτάσεις ανασχέσεως διαφαινομένου ολέθρου», τότε που άρχισαν να φαίνονται αχνώς τα μετέπειτα οδυνηρά Μνημόνια, αλλά κανείς δεν έδωσε προσοχήν στις πολλές περιπτώσεις που αναφέρονται σ’ αυτό. Το έστειλα σ’ όλα τα Πολιτικά Κόμματα, απάντησαν το τυπικόν «ευχαριστώ» και δεν το άνοιξαν μήπως κάποιοι άνοιγαν τα μάτια τους και κινούταν αντιθέτως προς το καταστροφικόν ρεύμα, έστω και αν ήσαν μόνοι. Θα είχαν δικαιωθεί!

Επανερχόμεθα. Η δωρεάν παραχώρηση αυτοκινήτων στους Βουλευτές και τους λοιπούς, δεν είναι καθόλου αναγκαία και να ανακληθεί

Οι φορολογούμενοι πεινούν.

10/3/2022

Μιχαήλ Στρατουδάκης

Anthropini koinonia hellas
4tios IT Services, Responsible and Reliable
);