Στην κοιλίαν τίνος κήτους ευρέθη ο Ιώβ;

Estimated read time 1 min read

Στην κοιλίαν τίνος  κήτους ευρέθη ο  Ιώβ;

Ακούσαμεν μετ΄ εμφάσεως Βουλεύτριαν του Σύριζα να υποστηρίζει με αύξουσαν ψυχικήν δύναμη το πρόεδρον του Κόμματός της και να τονίζει ότι παραβλέπει τυχόν κατηγορίες καθότι  «έχει υπομονήν όπως ο Ιώβ στην κοιλίαν του κήτους»!! Επειδή ακούσαμεν πρώτην φοράν αυτήν την έκφραση για τον Ιώβ, προσεφύγαμεν στο βιογραφικόν του. Πρόκειται για βιβλικόν πρόσωπον της Παλαιάς Διαθήκης που φέρεται να έζησε περίπου στους χρόνους των Πατριαρχών, στην Αυσίτιδα χώρα, μεταξύ Ιδουμαίας και Αραβίας.. Είχε αραμαϊκήν καταγωγήν.  όπως όλοι οι κάτοικοι της Αυσίτιδας. Το όνομα Ιώβ  σημαίνει που είναι  πατέρας μου;

Στην Παλαιάν Διαθήκην κατατάσσεται το βιβλίον το  Ιώβ. Ήταν παρά πολύ πλούσιος αλλά και ευσεβής, ενάρετος και δίκαιος και φιλεύσπλαχνος. Η οικία του ήταν ανοικτή σε κάθε ξένον. Επεδείκνυε στοργήν προς κάθε στερούμενον, πάσχοντα και αδικούμενον, Χαρακτηριστικώς εκαλείτο «οφθαλμός τυφλών και πους  χωλών».  Ακόμα και τους πολυπληθείς υπηρέτες του έστεργε μετά προσοχής. Είχε μέγα πλήθος από ζώα, 7.000 πρόβατα, 3.000 καμήλες, 500 ζεύγη βοδιών, μια αγέλη θηλυκών όνων. Ήταν  από τους πλουσιότερους και τους πλέον διακεκριμένους ανθρώπους των ανατολικών χωρών.  Οικογενειάρχης, είχε αναθρέψει δέκα παιδιά.

Σε κάποιαν στιγμήν  ο Ιώβ έχασε τα πάντα από ληστές ή από ασθένειες και δεν του απέμεινε  τίποτε. Την κολοσσιαίαν αυτήν συμφοράν χαρακτήρισε ως μικράν τιμωρίαν του Θεού.

Μετά την απώλειαν απάσης της περιουσίας του προσεβλήθη από μολυσματικήν νόσον. Το σώμα του γέμισε πληγές και έφυγε εκτός των ορίων της πόλεώς του. Πιθανώς επρόκειτο για λέπραν. Υπέφερε δεινώς. Δεν εύρισκε πουθενά ανακούφιση. Συχνά έξεε με άκρον οστράκου τις πληγές για να ανακουφισθεί ενώ έπραττε ζημίαν. Εδώ να θυμηθούμεν τον Σωκράτην ο οποίος όταν ήταν στην φυλακήν αλυσοδεμένος τα πόδια του είχαν πληγές από την αλυσίδα και για μικράν επικίνδυνην ανακούφιση τα έξεε. ¨Οταν  μαθητής του είπε γιατί κάνει αυτήν την  κίνηση απήντησε.  «Ο Δίας δεν μπρούσε να ταυτίσει τον πόνον με την ευχαρίστηση και ήνωσε τα άκρα»!!! Τα δεινά ο Ιώβ τα υπέμενε με πρωτοφανή ανεκτικότητα και υπομονήν εξ ου και σήμερον λέγομεν  «Ιώβειος υπομονή». απλώς και όχι στη κοιλιάν του κήτους που ουδέποτε ευρέθη.

Εκείνος που ευρέθη στη κοιλίαν του κήτους ήταν ο Ιωνάς που τον έριξαν στην θάλασσαν για να τον τιμωρήσουν, αλλά σε τρεις ημέρες εξήλθε σώος!

Δεν έχομεν λοιπόν Ιώβ στην κοιλίαν κήτους αλλά Ιωνάν!!!

12/10/2023

Μιχαήλ Στρατουδάκης

You May Also Like

More From Author